Rada Nadzorcza Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ Spółka Akcyjna ogłasza konkurs na wolne stanowiska członków zarządu Spółki.

1. Kandydat na stanowisko członka zarządu Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A. powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

2) posiadać co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) korzystać z pełni praw publicznych;

4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie być aktywnym zawodowo, społecznie lub zarobkowo w obszarze mogącym rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

2. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko członka Zarządu Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A. spełniał dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia:

1) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi;

3) znajomość zagadnień związanych z hokejem na lodzie;

4) doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

5) obsługa komputera, w tym programów edycyjnych i kalkulacyjnych.

3. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy doręczyć do siedziby spółki (ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ) w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na wolne stanowiska członków zarządu”.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia 2023 r., do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki). 5. Pełny „Regulamin konkursu na wolne stanowiska członków zarządu Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ Spółka Akcyjna”, szczegółowo określający zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A., umieszczony jest na stronie internetowej Spółki http://podhalenowytarg.pl/kh/konkurs

WYNIKI KONKURSU NA WOLNE STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rada nadzorcza Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A. informuje, że w toku

konkursu na wolne stanowiska członków zarządu wpłynęło jedno zgłoszenie.

W dniu 3 lipca 2023 r. Rada nadzorcza Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ

S.A. poddała pod głosowanie uchwałę nr 6/2023 w sprawie powołania Pana

Tomasza Bałdysa na stanowisko członka zarządu Klubu Hokejowego Podhale

Nowy Targ S.A.

Uchwała nie została przyjęta, a tym samym Pan Tomasz Bałdys nie został

powołany do pełnienia funkcji w zarządzie spółki.