INFORMACJA

Zarząd MMKS Podhale Nowy Targ zgodnie z §28 pkt. 2 Statutu zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu w dniu 23.06.2017 roku w Sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.

1. Pierwszy termin zebrania ogłasza na godzinę 17:30

2. W razie braku kworum drugi termin ogłasza na godzinę 18:00

3.Członkowie klubu aby móc w pełni uczestniczyć w zebraniu winni mieć opłaconą składkę
członkowską.

4. Mandaty do głosowania będą wydawane od godziny 17:15 przed salą obrad Urzędu Miasta
Nowy Targ

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Klubu
MMKS „Podhale” Nowy Targ

23 czerwca 2017 r.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

4. Powołanie Komisji Mandatowej.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu za sezon 2016/2017.

6. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

10. Dyskusja.

11. Zamknięcie obrad.