REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI MMKS PODHALE

Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Rzecznika Prasowego i  zatwierdzane przez Zarząd Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ Spółka Akcyjna, zwanego dalej KH Podhale na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych zgodnych z wzorem HL. Wzór formularza akredytacyjnego umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej klubu: www.podhalenowytarg.pl

1. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z Klubem upoważnieni są jedynie członkowie Zarządu oraz Rzecznik Prasowy. W przypadku najważniejszych kwestii Zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie KH Podhale, oraz będzie przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.

2. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych eksponujących herb KH Podhale i sponsorów oraz na tle ścianki reklamowej. Istnieje możliwość realizacji wywiadów telewizyjnych na tle innych obiektów po uprzednim uzyskaniu zgody na to od Rzecznika Prasowego KH Podhale. Wywiady powinny odbywać się na terenie KH Podhale.

3. Klub zastrzega sobie prawo do autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z pracownikami KH Podhale.

4. Rodzaje akredytacji :

– sezonowe – na wszystkie mecze drużyny TatrySki Podhale Nowy Targ rozgrywane w Nowym Targu na terenie MHL, w ramach rozgrywek Hokej Ligi, Pucharu Polski w sezonie  2016/2017.Wypełnione wnioski o akredytacje sezonowe wraz ze zdjęciami złożone do dnia 31.08.2016 na wnioskach do PHL oraz pozostałe zostaną rozpatrzone do dnia 27.09.2016.

– jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny rozgrywany na obiektach MHL w Nowym Targu przyjmowane będą najpóźniej 2 dni robocze przed  meczem TatrySki Podhale Nowy Targ.Wnioski przyjmowane będą w dowolnej formie, zawierającej dane osobowe wnioskującego, nazwę redakcji oraz dane kontaktowe dziennikarza i redakcji przesłane na adres e-mail rzecznika prasowego klubu: jerzy.pohrebny@khpodhale.pl lub do biura Klubu 34-400 Nowy Targ ul Parkowa 14.

PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH AKREDYTACJI

1. Każdej redakcji przysługuje określona ilość akredytacji na obecny sezon. W wyjątkowych przypadkach, decyzją zarządu, rzecznika prasowego, mogą zostać ograniczone ilości wydawanych akredytacji. Informujemy że jednorazowo na obiekcie w dniu meczu w ramach akredytacji może przebywać maksymalnie 2 przedstawicieli jednej redakcji. Wszyscy wykonujący swe obowiązki na obiekcie zobowiązani są do posiadania własnych lub klubowych kamizelek z napisem media świadczących o ich aktualnej działalności. W uzasadnionych  przypadkach po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym możliwe będzie dopuszczenie większej liczby osób.

Istnieje możliwość wypożyczenia w/w kamizelek jednorazowo bądź na cały sezon w biurze klubu.

2. Patroni medialni drużyny mają do dyspozycji liczbę akredytacji określoną odrębnymi umowami.

3. Akredytacje będzie można odbierać:

– sezonowe – w godzinach funkcjonowania biura KH Podhale Nowy Targ przy ul. Parkowej 14, lub w dniu meczów na godzinę przed jego rozpoczęciem – po zapoznaniu się z regulaminem akredytacji i pisemnym potwierdzeniu odbioru.

– jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę przed jego rozpoczęciem po potwierdzeniu znajomości regulaminu akredytacji i pisemnym potwierdzeniu odbioru.

4. Akredytacje wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych.

5. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, unieważnia się akredytację i darmowy wstęp na obiekt w trakcie meczów do dowołania.

6. Akredytacja prasowa (limit 2 na mecz) upoważnia do bezpłatnego wstępu na wydzielone miejsca dla prasy, na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich oraz do sali konferencyjnej.

7. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.

8. Fotoreporterzy i operatorzy kamer otrzymują (wypożyczają) kamizelki FOTO przy bramie dla mediów. Po zakończeniu meczu kamizelki należy zwrócić w biurze Organizatora. Istnieje możliwość wypożyczenia kamizelki za kaucją na cały sezon.

9. W trakcie meczu hokejowego fotoreporterzy mogą przebywać wzdłuż band, wyłączając strefę pomiędzy boksami drużyn, strefą sędziowską i boksy kar oraz w całej strefie dostępnej dla kibiców.

10. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na stadionie, w tym – w szczególności – Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu MHL .

11. Ubiegający się o akredytację przedstawiciele mediów zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Klub w ramach procesu akredytacyjnego swoich danych (wymóg ten podyktowany jest m.in. przepisami „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”).

12. Posiadacz akredytacji wyraża również zgodę na udostępnienie i  wykorzystywanie materiałów z imprez i z udziałem zawodników KH Podhale Nowy Targ do celów marketingowo-reklamowych na rzecz klubu i podmiotów z nim współpracujących .

13. Zarząd oraz Rzecznik Prasowy ma prawo do nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.

14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu.  Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 100 zł.

15. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

16. Rzecznik prasowy ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.